Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΡΑΜΜΑΤΑ ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ,κλπ)
  Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΡΑΜΜΑΤΑ ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ,κλπ)
  Ημ/νια: 17/08/2017 12:01:31
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 72ΚΘ46907Ω-6ΔΖ
 2. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
  Ημ/νια: 17/08/2017 09:34:15
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΚ6Κ46907Ω-Τ9Ξ
 3. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  Θέμα: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  Ημ/νια: 11/08/2017 15:47:49
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΤΠΗ46907Ω-Ο1Ψ
 4. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  Θέμα: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  Ημ/νια: 11/08/2017 15:46:16
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 9Π3946907Ω-Α5Θ
 5. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 132901
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 132901
  Ημ/νια: 11/08/2017 13:40:03
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 78Ρ746907Ω-ΓΣΠ
 6. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 3342
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 3342
  Ημ/νια: 11/08/2017 11:43:01
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΣΘΛ46907Ω-ΓΛΜ
 7. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 3391
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 3391
  Ημ/νια: 11/08/2017 11:40:54
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ω9ΨΒ46907Ω-3ΜΣ
 8. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0568
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0568
  Ημ/νια: 11/08/2017 11:37:55
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΣΞ46907Ω-25Π
 9. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0567
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0567
  Ημ/νια: 11/08/2017 11:35:54
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 7Δ2Ε46907Ω-5ΚΕ
 10. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0566
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0566
  Ημ/νια: 11/08/2017 11:33:03
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΨΜΙ46907Ω-ΔΘ3