Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Επί κατάθεσης οικονομικής προσφοράς»
  Θέμα: Επί κατάθεσης οικονομικής προσφοράς»
  Ημ/νια: 29/06/2017 13:37:48
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΖΟ746907Ω-ΥΗΓ
 2. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143801
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143801
  Ημ/νια: 29/06/2017 09:59:47
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΟΤΜ46907Ω-ΗΒ0
 3. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143501
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143501
  Ημ/νια: 29/06/2017 09:58:23
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 7Μ3Τ46907Ω-Κ9Ι
 4. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 713101
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 713101
  Ημ/νια: 29/06/2017 09:56:50
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΟΝ946907Ω-ΜΧΛ
 5. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 712701
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 712701
  Ημ/νια: 29/06/2017 09:53:26
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΑ346907Ω-ΔΣ9
 6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 712701
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 712701
  Ημ/νια: 27/06/2017 12:51:34
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΞΟΟ46907Ω-ΩΘΘ
 7. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0286
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0286
  Ημ/νια: 27/06/2017 11:10:41
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ4ΗΗ46907Ω-Α0Ψ
 8. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143101
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143101
  Ημ/νια: 27/06/2017 10:59:17
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΖΙΑ46907Ω-Μ2Τ
 9. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143101
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 143101
  Ημ/νια: 27/06/2017 10:57:22
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ω4ΚΦ46907Ω-ΞΗ8
 10. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 131101
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 131101
  Ημ/νια: 27/06/2017 10:03:13
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΞΓΒ46907Ω-Ο5Α