Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Επί κατάθεσης οικονομικής προσφοράς»
  Θέμα: Επί κατάθεσης οικονομικής προσφοράς»
  Ημ/νια: 20/10/2017 14:27:09
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΧΘΕ46907Ω-7ΤΒ
 2. Διακήρυξη 14286/2017 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών ουσιών (CPV 33696000-5 - Αναλυτές Αερίων Αίματος) με παραχώρηση του συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης
  Θέμα: Διακήρυξη 14286/2017 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών ουσιών (CPV 33696000-5 - Αναλυτές Αερίων Αίματος) με παραχώρηση του συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης
  Ημ/νια: 20/10/2017 11:58:28
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΑ2Ζ46907Ω-ΨΧ9
 3. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 129301
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 129301
  Ημ/νια: 20/10/2017 11:27:21
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΑΜΟ46907Ω-347
 4. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0721
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0721
  Ημ/νια: 20/10/2017 09:11:58
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΤΟΠ46907Ω-ΟΟΜ
 5. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0711
  Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0711
  Ημ/νια: 20/10/2017 09:08:05
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΦΗ146907Ω-5ΧΥ
 6. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0721
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0721
  Ημ/νια: 20/10/2017 09:06:23
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΚΖ246907Ω-ΩΝΚ
 7. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0711
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0711
  Ημ/νια: 20/10/2017 09:04:09
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΛ9Σ46907Ω-Ε4Ε
 8. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0711
  Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0711
  Ημ/νια: 20/10/2017 09:01:17
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: Ω3Τ346907Ω-ΥΗ2
 9. προμήθεια του Γ.Ν. Ξάνθης : Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας
  Θέμα: προμήθεια του Γ.Ν. Ξάνθης : Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας
  Ημ/νια: 20/10/2017 07:44:53
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΝΨ146907Ω-ΔΡΧ
 10. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Α.
  Θέμα: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Α.
  Ημ/νια: 19/10/2017 13:05:34
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΒΧ746907Ω-Ι45